Dette er Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen (GF) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen. Foreningen har som formål å organisere alle bedrifter som driver produksjon, bearbeiding, montering og salg av glass-, metall og kunststoffprodukteri bygninger og transportmidler og innramming.

Glass og Fasadeforeningen skal ivareta medlemsbedriftenes interesser innenfor:

• Markedsføring av bransjens produkter og tjenester
• Arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold
• Være bransjens talerør overfor offentlige myndigheter
• Aktivt medvirke ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser
• Opplæring, kunnskaps- og kompetanseutvikling
• Rådgivning
• Teknisk nivåheving

 

Glass og Fasadeforeningens fagområder

Glass og Fasadeforeningens medlemmer skal være de beste i klassen og de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor sine fagområder.

Glassmester / Håndverk

 • Glasshåndverk har lang historie i Norge. Foranledningen til GF, slik den framstår i dag, var Glassmestrenes Landsforening, som ble stiftet i 1917.
 • Fagkompetansen holdes i hevd gjennom foreningens skoletilbud på Kongsberg, Glassfagsenteret hvor elevene, gjennom fire års skolegang og praksis i bedrift, oppnår fagbrev i glassfaget.

Fasade og solskjerming

 • Strenge krav til funksjonalitet i bygg har frembragt fasade- og solskjermingsprodukter nå på høyteknologisk nivå.
 • Dimensjonering og avstemning mellom fasadeprofiler, glass og avskjerming krever inngående kunnskap om materialegenskaper.
 • GF har blant sine medlemmer verdensledende produsenter og deres byggere av disse systemene

Glassindustri 

 • Råvaren glass er avhengig av foredling og bearbeiding før den oppnår funksjonalitet utover å skjerme mot vær og vind.
 • Høyteknologiske prosesser for optimalisering av råvaren for at den skal i møtekomme krav til energioptimalisering, solavskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte foretas blant GFs medlemsbedrifter

Solenergi og smarte glass

 • I dag finnes det ingen bedre bærere enn glass for teknologien som tillater oss å transformere solstråling til strøm eller å se på fjernsyn, lese fra en dataskjerm eller navigere på en smarttelefon. Disse teknologiene står ennå foran store gjennombrudd. Utenkelig uten glass som teknologibærer.
 • Målet er å få disse fagområdene etablert innenfor vår yrkesopplæring

Glass i bil og transportmidler

 • De senere årene har glass i bil flyttet seg fra å være en vindskjerm til å bli en del av bilens karosseri, og er nå helt fundamentalt for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet.
 • Sensorteknologi og displays har, i tillegg, blitt en del av kjøretøyets styrings- og overvåkningssystem.
 • Glass i bil og transportmidler tilhører utdanningen i glassfaget.

 Innramming

 • Glass til innramming tilbys i en rekke forskjellige utførelser. Krav til gjengivelse, konservering og sikring av bilder og kunst stiller store krav til glasset, dets overflatebehandling og oppbygning.
 • Riktig avstemming mellom innrammingsmaterialer og bildet eller kunsten som skal fremstilles, krever inngående forståelse og kompetanse.
 • Innramming tilhører utdanningen i glassfaget

 

Glass og Fasadeforeningens arbeidsområder

Glass og Fasadeforeningen spiller en viktig rolle som kunnskaps-, kompetansesenter og tilsynsorgan. Vi arbeider kontinuerlig for å gi våre medlemmer et fortrinn i markedet.

Arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold

 • GF er arbeidsgiverforening, interesseorganisasjon og felles arena for de toneangivende bedriftene innenfor sine fagområder.
 • Bedriftene spenner over et stort omfang av produkter og tjenester og er i størrelse fra små- og mellomstore foretak til globale selskaper
 • Glass og Fasadeforeningen har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold og har som arbeidsgiverforening egen overenskomst med LO/Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk - "Glassoverenskomsten".

Markedsføring og kommunikasjon

 • GF driver utstrakt markedsføring og kommunikasjon for å nå ut med informasjon til sine medlemsbedrifter, bransjens kunder og eksterne premissgivere om medlemmenes og foreningens virksomheter og tilbud.
 • Blant våre viktige talerør er fagtidsskriftet Glass & Fasade og www.glassportal.no

Bransjens rammebetingelser

 • Et sett av lover og regler setter rammene for forretningsdrift, handel med varer og tjenester, forpliktelser og rettigheter, og dermed for mulighetsområdene for GFs medlemmer.
 • GF representerer et stort felleskap og er en påvirker i alle sammenheng hvor våre medlemmer ser behov for endringer og tilpasninger i rammebetingelser.

Lobbying

 • Forberedelse og gjennomføring av endringer i lover og regelverk er ofte møysommelige og tidkrevende prosesser.
 • GF pleier et nettverk av instanser og nøkkelpersoner med påvirkningskraft og beslutningsmyndighet i det politiske og offentlige miljøet og systemet.
 • I flere sammenheng samarbeider GF med andre store interesseorganisasjoner

Opplæring, kunnskap og kompetanse

 • Behovet for kunnskap og kompetanse er stort. Tilsvarende høy er verdien for den og de som hele tiden tilegner seg dette og er nysgjerrig på utvikling og nyheter.
 • GF autoriserer glass- og fasaderådgivere gjennom et omfattende kursopplegg.
 • GF tilbyr et omfattende skole- og kurstilbud slik at foreningens medlemmer, uansett størrelse og virkeområde, hele tiden skal ha mulighet til å ligge i front.

Teknisk nivåheving

 • Både for selv å forstå og for å formidle, deltar GF aktivt i sammenheng hvor foreningens medlemsbedrifter driver utvikling fram mot nye tjenester, produksjonsprosesser og produkter.
 • Innovativ tankegang og gjennomføringsevne gjelder like mye for premissgivere som for de som vil lede an innenfor sitt virkeområde

 

På laget til Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen representerer et unikt bransjefellesskap. Vi tar oppgavene og ansvaret der det enkelte medlem ikke når frem alene. GF er lokomotivet som trekker frem bransjens betydning overfor kunder, myndigheter og premissgivere.

Medlemskap

GF har som målsetting å samle alle seriøse virksomheter innenfor våre fagområder:

 • Glassmester/håndverk
 • Fasade/Solskjerming
 • Glassindustri
 • Glass i bil og transportmidler
 • Innramming
 • Solenergi og smarte glass
 • I tillegg inviterer og rekrutterer GF medlemmer fra virksomheter og institusjoner med interesse for våre fagområder.
 • Virksomheter som ser verdien av å bidra, delta og påvirke i et fellesskap.

Seriøsitet og ansvar

 • Useriøsitet og uansvarlighet har hatt gode levevilkår i den norske bygg- og anleggsbransjen. Et medlemskap i foreningen og dens fellesskapet viser at man tar avstand fra dette, opptrer profesjonelt og følger gjeldende lover og regler. Et medlemskap i GF er et kvalitetsstempel
 • GF har vedtektsfestet å arbeide mot ulovlig konkurransesamarbeid, kartellvirksomhet og ulovlig markedsvurdering.

Rettigheter og forpliktelser

 • Et medlemskap i GF innebærer både rettigheter og forpliktelser.
 • Foreningens vedtekter gjenspeiler respekt for overholdelse av lover og regler, ambisjon om aktiv deltakelse og ønske om å påvirke

Fellesskapet

 • Det er lett å glede seg over og la seg beundre av enkeltprestasjoner. Hvert enkelt medlem presterer hver for seg, hver dag i en krevende og presset konkurransesituasjon. Gleden er ikke desto mindre ved å lykkes i fellesskap.

Fordelsprogram

 • Fordeler med et medlemskap gjenspeiles i verdien av å dele oppfatninger med flere og derigjennom påvirke.
 • Fellesskapet har det ved seg at det er flere som kan dra nytte av de samme produktene og tjenestene. Dette trekker GF veksler på

Framtiden

 • Ingen kan tenke seg en tilværelse uten funksjonelle glass i bygg, transportmidler eller våre kommunikasjonsverktøy. Medlemsbedriftene representerer kompetansen og kunnnskapen i vårt fagmiljø.
 • GF er lokomotivet som, på vegne av sine medlemmer, presenterer denne kompetansen overfor byggherrer, myndigheter og premissgivere. Det er ennå mye å ta fra i det grenseløse mulighetsområdet bransjens produkter åpner for. 

Medlemskap

Hovedmedlemsskap: Med hovedmedlemsskap regnes bedrifter som er utførende i bransjen som håndverker, entreprenør eller produsent.
Leverandører: Som leverandører regnes bedrifter som leverer varer og tjenester til GFs medlemmer og som ikke er utførende.
Assosierte medlemmer: Assosierte medlemmer er bedrifter med hovedmedlemsskap i andre bransjeorganisasjoner i Norge og som GF gir kvalifikasjon for denne medlemskategorien.
Personlige medlemmer: Personer med tilknytning til bransjen og som har vært ansatt i en medlemsbedrift. 

Kontingentstørrelsene for medlemskap i GF er avhengig av medlemskategori. Kontakt oss for nærmere informasjon om dette og hvordan aktiv benyttelse av vårt fordelsprogram blir med på å rettferdiggjøre investeringen.

Kontakt oss:

BJØRN GLENN HANSEN, direktør
e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

PER HENNING GRAFF, prosjektleder glass
e-post: graff@gffn.no
tlf: + 47 915 64 455

HANS OLAV MEEN NILSSEN, prosjektleder fasade og solskjerming
e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

AUD HARLEM, sekretær
e-post: harlem@gffn.no
tlf: + 47 472 72 214